Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.e-upominek.pl jest Maciej Patra wykonujący działalność gospodarczą pod firmą PATERS Design Maciej Patra ul. Morszyńska 56, 82-300 Elbląg, NIP: 5782779890, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Elblągu pod numerem 32569. Adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@e-upominek.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:przetwarzane zgodnie z prawem,zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.e-upominek.pl

Cel zbierania danych

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów:księgowych,marketingowych (Newsletter),kontaktowania się z Klientem,innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:Imię i nazwisko (firma), NIP, Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), Numer telefonu, Adres e-mail.Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

Podstawa przetwarzania danych

 1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

Dostęp do danych osobowych

 1. Usługobiorca ma prawo do:- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,- żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,- przenoszenia danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać poprzez:- kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@e-upominek.pl- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PATERS Design, ul. Morszyńska 56, 82-300 w Elbląg

Usunięcie konta

 1. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie usunąć konto poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.

 2. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

Kontakt

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności albo pragnął dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-upominek.pl

  2. pisemnie na adres: PATERS Design, ul. Morszyńska 56,  82-300 Elbląg,

  3. kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą: +48 55 235 38 70

Polityka dotycząca Ciasteczek (Cookies)

 1. Przez używanie Stron Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą Ciasteczek.

 2. Sklep Internetowy generuje pliki Cookies, które zapamiętują informacje o Kliencie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer.

 3. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu na komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.

 4. Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez Sklep Internetowy ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron Sklepu Internetowego.

Co to są Ciasteczka?

 1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania różnych stron w Sklepie Internetowym.

 2. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas ważności ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 3. Zazwyczaj ciasteczka są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia i dzięki nim można się zalogować na indywidualne konto.

 4. Jeżeli Klient uważa, że obecność plików cookies narusza prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki.

Newsletter

 1. Newsletter - Wysyłana regularnie wiadomość w postaci seryjnej korespondencji e-mail do wielu adresatów. Zawiera informacje dotyczące działalności Sklepu Internetowego np. w o nowych Towarach i aktualnych promocjach.

 2. Klient może zamówić usługę Newsletter poprzez wpisanie w adresu e-mail w formularzu na stronie Sklepu Internetowego.

 3. Wpisany adres należy potwierdzić klikając link w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia usługi.

 4. Klient korzysta z usługi Newsletter w sposób dobrowolny przez czas nieoznaczony.

 5. Newsletter jest usługą bezpłatną.

 6. Klient może zrezygnować z usługi Newslettera w dowolnym momencie.

 7. Rezygnację można zgłosić w ustawieniach konta lub w wiadomości e-mail. sklep@e-upominek.pl

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zdaje sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych przez Klientów. Kwestie bezpieczeństwa traktuje niezwykle poważnie. Dlatego dokłada starań, aby chronić Sklep Internetowy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.

 2. Administrator stosuje urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

 3. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.PATERS Design
ul. Morszyńska 56
82-300 Elbląg
NIP 578-277-98-90
tel: +48 55 235 38 70